Publiek recht en overheidsopdrachten

Ons departement komt onder andere tussen in de volgende materies:

  • overheidsinstellingenrecht;
  • overheidsopdrachten en procedures betreffende het afsluiten van opdrachten van levering, dienstverlening of werken, afgesloten tussen de aanbestedende overheid en zijn partner;
  • vergunningen en concessies verleend door de openbare overheid;
  • publiek-private samenwerking;
  • openbare domanialiteit;
  • sociale huisvesting;

Het departement van publiek recht verleent bijstand en advies aan de openbare overheden (federaal, gewestelijk, communautair of lokaal), maar ook aan privé-vennootschappen en aan particulieren.

De dienst staat de aanbestedende overheden en de economische operatoren bij in de moeilijkheden die zij kunnen ondervinden in alle fasen van de opdracht, vanaf het ontwerp (definitie van de behoeften, soort opdracht, enz.), tot de gunning (kwalitatieve selectie, gunning, onregelmatigheden, opstelling van de inschrijvingen, enz.), tot de uitvoering (boetes, sancties, vertragingen, schadevergoeding, ambtshalve maatregelen, enz.).

Het kan bijvoorbeeld een vennootschap die zich in België wenst te vestigen, bijstaan om haar kennis van zaken te geven in de reglementering over overheidsopdrachten, stedenbouw, etc.

Het kan eveneens de openbare overheden helpen bij het oprichten van nieuwe instellingen, zoals een autonom gemeentebedrijf, of bij het uitwerken van een publiek-private samenwerking.

Het departement van publiek en administratief recht bezit een grote ervaring in procedures voor de Raad van State, het Grondwettelijk Hof en de gerechtelijke rechtscolleges die tussenkomen in geschillen waarbij administratieve overheden betrokken zijn.

Enige vraag?

Contacteer ons