Intellectuele en industriële eigendom

Gezien de steeds belangrijk wordende problemen inzake intellectuele eigendom en de complexiteit van het internationale juridische kader, heeft Lexing een departement “Intellectuele eigendom” opgericht om haar cliënten concrete oplossingen te kunnen bieden, dit in overeenstemming met de in die materie geldende wettelijke vereisten.

Ons departement behandelt verschillende materies, zoals: auteursrecht, merkenrecht, tekeningen & modellen, octrooien, know-how en de bedrijfsgeheimen, domeinnamen, maatschappelijke benamingen, handelsnamen en tekens.

Binnen die materies levert het departement onder meer volgende diensten:

  • De vertegenwoordiging van cliënten in het kader van geschillen en procedures.
  • Juridische adviezen
  • Organisatie van de bescherming van uw rechten
  • Het opstellen van contracten
  • Juridische audit (vooral revisie en aanpassing van websites)
  • Geschillenbeslechting en procedures inzake namaak
  • Advies, ook preventief en bijstand in het kader van gerechtelijke procedures betreffende alle vormen van criminaliteit (namaak, hacking, oplichting, enz.) zowel vanuit nationaal als internationaal oogpunt.

We kunnen tijdelijk in-house advocaten in uw onderneming ter beschikking stellen voor een specifiek project (outsourcing).

Vanuit de zorg om u steeds de meest efficiënte oplossing aan te reiken, stellen wij voor om een klassieke gerechtelijke procedure te vervangen door een arbitrage, collaboratief recht of een bemiddeling, zulks wanneer die oplossingsmethode de meest geschikte is voor uw dossier. In het kader van die procedures verdedigen onze advocaten niet enkel de belangen van onze cliënten; sommigen onder hen worden tevens regelmatig aangesteld als arbiter of juridisch deskundige.

Desgevallend nemen wij ook de nodige maatregelen met het oog op het verkrijgen van een exequatur dat erop gericht is om in de staten waar wij gevestigd zijn, uitvoerbare kracht te verlenen aan vonnissen die uitgesproken werden in het buitenland.

→ Voor meer informatie kan u hier terecht.

Enige vraag?

Contacteer ons