Energierecht

Het kantoor beschikt over een sterke ervaring op het vlak van energierecht. Wij geven advies aan een divers cliënteel.

Wij verlenen bijstand aan de overheidsinstanties en de toezichthoudende overheden.

Wij begeleiden de bedrijven in het ontvouwen van hun activiteiten binnen de  geliberaliseerde markten van elektriciteit en gas, dit binnen alle stadia van de productieketen :

 • investeringen ;
 • productie en handel ;
 • transport et distributie ;
 • levering.

Onze deskundigheid omvat alle rechtsdomeinen die in verband staan met de energiesector. Wij beheersen in het bijzonder :

 • de sectorale reglementering (regionaal of Europees) en de relaties met de toezichthoudende overheden;
 • mededingingsrecht en staatssteun;
 • (internationaal) contractenrecht (koop-verkoop van energie (verkoop en groothandel, consumentenovereenkomsten, online verkoop), transportcontracten,  overeenkomsten betreffende de constructie van infrastructuur) ;
 • de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (smartgrids, domotica en toepassingen voor smartphones) ;
 • Intellectuele eigendom en gevorderde technologieën;
 • ondernemingsrecht ;
 • consumentenrecht.

Wij verlenen u een volledige rechtskundige bijstand, dit zowel in het kader van een adviesverlening, als in het kader van een rechtsgeding, voor alle jurisdicties, of publieke autoriteiten.

Wij bieden aan al onze cliënten een aangepaste dienstverlening op maat.

We kunnen tijdelijk in-house advocaten in uw onderneming ter beschikking stellen voor een specifiek project (outsourcing).

Vanuit de zorg om u steeds de meest efficiënte oplossing aan te reiken, stellen wij voor om een klassieke gerechtelijke procedure te vervangen door een arbitrage, collaboratief recht of een bemiddeling, zulks wanneer die oplossingsmethode de meest geschikte is voor uw dossier. In het kader van die procedures verdedigen onze advocaten niet enkel de belangen van onze cliënten; sommigen onder hen worden tevens regelmatig aangesteld als arbiter of juridisch deskundige.

Desgevallend nemen wij ook de nodige maatregelen met het oog op het verkrijgen van een exequatur dat erop gericht is om in de staten waar wij gevestigd zijn, uitvoerbare kracht te verlenen aan vonnissen die uitgesproken werden in het buitenland.

Een team van rechtsbeoefenaars dat over een grondige kennis van de materie beschikt, staat u bij:

Enige vraag?

Contacteer ons