Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site

1. Het kantoor Philippe & Partners

Philippe & Partners is een advocatenkantoor met kantoren te Bergen, Brussel, London,Luik, Luxemburg, Parijs en Namen. Een lijst van de partners en medewerkers van het kantoor is beschikbaar op de site of op aanvraag bij het hieronder vermeld adres.

De verantwoordelijke uitgever van de site is de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Philippe & Partners – Belgium met zetel te 1070 Brussel, Terhulpsesteenweg, 181 en ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder het nummer 0465.180.425.

2. Aanvaarding van de algemene voorwaarden

Wij nodigen de gebruiker uit om aandachtig de algemene gebruiksvoorwaarden van onze site te lezen, waarnaar door een hyperlink verwezen wordt op elke pagina van de site. Door het gebruik van de website, aanvaardt de gebruiker ze zonder enig voorbehoud. Philippe & Partners behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen, wij raden de gebruiker daarom aan ze regelmatig te raadplegen.

3. Gebruik van de site

De inhoud van deze site wordt uitsluitend aan de gebruiker bezorgd bij wege van algemene informatie over Philippe & Partners en haar activiteiten.

De inhoud van deze site mag enkel gebruikt worden in het kader van de diensten die op deze site aangeboden worden en enkel voor persoonlijk gebruik.

4. Ongeoorloofd of verboden gebruik

De gebruiker verbindt zich ertoe deze site te gebruiken mits naleving van alle wetten en wettelijke of contractuele bepalingen. De gebruiker mag deze site niet gebruiken op een manier die de belangen van Philippe & Partners of van haar cliënten zou kunnen schaden.

5. Garanties en beperking van de aansprakelijkheid

De gebruiker erkent en aanvaardt dat het gebruik van deze site onder zijn verantwoordelijkheid valt. Alle inhoud gedownload of op enigerlei wijze bekomen in het kader van het gebruik van de dienst is op eigen risico van de gebruiker. De gebruiker erkent en aanvaardt dat Philippe & Partners niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor welke schade dan ook aan zijn informaticasysteem of voor verlies van gegevens ten gevolge van het downloaden van dergerlijke inhoud.

Deze dienst wordt u aangeboden in de staat waarin hij zich bevindt en is toegankelijk in functie van zijn beschikbaarheid. Philippe & Partners garandeert niet dat de dienst niet onderbroken wordt, de verwachtingen van de gebruiker vervult, 100 % betrouwbaar en zonder fout is, dat de informatie die bekomen wordt door gebruik van de dienst precies en waar is, en dat alle mogelijke fouten verbonden aan de dienst, gecorrigeerd zullen worden.

Philippe & Partners zal alle redelijke inspanningen doen om op haar site informatie te publiceren die, haar inziens, up-to-date is. Ze garandeert niet dat de informatie passend is, noch dat ze precies of volledig is, noch dat de site voortdurend volledig zal zijn en in alle opzichten up-to-date. De informatie die deze site bevat, kan inhoudelijke en technische onnauwkeurigheden bevatten, evenals typfouten. Deze informatie wordt ten indicatieve titel verstrekt en is regelmatig het voorwerp van wijzigingen.

Deze internet site bevat hyperlinken naar andere sites evenals linken naar andere informatiebronnen. Deze linken en informatiebronnen worden slechts ten indicatieve titel ter beschikking van de gebruiker gesteld. Philippe & Partners oefent geen controle uit op deze informatie. Bijgevolg staat ze niet garant voor de kwaliteit en/of volledig karakter van deze informatie.

lgemeen, kan Philippe & Partners in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, noch voor om het even welke schade van welke aard ook, voorvloeiende uit het gebruik van deze site of de onmogelijkheid tot gebruik, wat ook de oorzaak is, om het even of deze aansprakelijkheid van contractuele aard is of niet, van delictuele – of quasi-delictuele aard, of gebaseerd op een foutloze aansprakelijkheid of op een andere, zelfs al was Philippe & Partners op voorhand op de hoogte gebracht geweest van de mogelijkheid van zulke schade. Philippe & Partners zal op geen enkele wijze verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de daden van de gebruikers (van Internet)

6. Contact

Gebruikers worden uitgenodigd hun opmerkingen, suggesties of om het even welke commentaar mee te delen, hetzij via email naar het volgende adres : info@philippelaw.eu, hetzij via post naar het volgende adres : Philippe & Partners, Odile Dupont, 1070 Brussel, Terhulpsesteenweg, 181.

7. Intellectuele eigendomsrechten

Het geheel van de op deze site beschikbare informatie, haar compilatie en haar samenstelling (teksten, fotografieën, beelden, iconen, video’s, software, gegevensdatabanken, gegevens, enz.) wordt beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Philippe & Partners.

Behoudens uitdrukkelijke bepalingen, zal de gebruiker in geen geval, deze site , geheel of gedeeltelijk, kopiëren, reproduceren, weergeven, wijzigen, overbrengen, publiceren, aanpassen, verstrekken, verspreiden, in licentie geven, overdragen, verkopen, op om het even welke drager, door om het even welk middel, of op om het even welke wijze ook exploiteren, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Philippe & Partners.

8. Bescherming van de persoonsgegevens

Het gebruik van deze site kan verwerking van persoonsgegevens door Philippe & Partners met zich meebrengen. Wij nodigen de gebruiker uit ons Charter privéleven te raadplegen.

9. Beschikbaarheid en boekhouding

Bijzondere aandacht werd gegeven aan de naleving van de boekhoudkundige normen.

De site werd ontwikkeld voor raadpleging op de voornaamste informatica platformen (Windows, Mac OS en Linux). De recente navigators worden eveneens toegelaten in de meest recente resoluties.

10. Regeling van geschillen, bevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden. Elk geschil voortvloeiende uit of verbonden met het gebruik van deze dienst, zal het voorwerp uitmaken van een poging tot verzoening. In geval van mislukking, zal het geschil onder de bevoegdheid vallen van de rechtbanken van Brussel (België). Philippe & Partners behoudt zich het recht voor om zich te wenden tot een andere bevoegde rechtbank, indien ze het opportuun acht.

Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van elke waarschuwingsvermelding verzonden in elektronische vorm zal aanvaard worden in iedere rechterlijke of administratieve procedure voortvloeiend uit of verwant met deze overeenkomst, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en handelsregisters die opgesteld en bewaard worden in gedrukte versie.