Gegevensbescherming & Cookies

Gebruik van cookies

WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van websites op je computer kunnen worden bewaard. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld je taalvoorkeur voor een website. Wanneer je de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website jouw browser en kan bijvoorbeeld je taalvoorkeur worden onthouden.

Cookies hebben meestal ook een vervaltermijn. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer je je browser afsluit (de zogenaamde session cookie), terwijl andere langere tijd op je computer blijven staan, soms zelfs tot je ze handmatig verwijdert (de zogenaamde persistent cookie).

WAAROM GEBRUIKEN WE COOKIES?

Lexing-Belgium CVBA (Lexing), gebruikt op https://lexing.behttps://creactivity.lexing.behttps://structure.lexing.behttps://lexcar.lexing.be en https://lexlegacy.lexing.be vier types cookies:

  • Technisch essentiële cookies en met functionele doeleinden ;
  • cookies voor het delen op sociale netwerken
  • cookies voor het afspelen van video’s;
  • cookies voor analytische doeleinden.

1. Lexing gebruikt WordPress, PHP en Polylang om haar website en content te beheren. Deze softwares maken gebruik van technisch essentiële cookies. Dit betekent dat deze cookies noodzakelijk zijn voor de goede werking van deze website. Het is niet mogelijk om deze cookies te weigeren als u onze website wilt bezoeken.

Lexing gebruikt GDPR Cookie Consent om u in staat te stellen onze cookies te beheren, WooCommerce om u in staat te stellen onze templates of packs te downloaden en Awesome Support om u in staat te stellen ons online te raadplegen. Deze softwares maken gebruik van functionele cookies. Dit betekent dat deze cookies noodzakelijk zijn voor de goede werking van deze website. Het is niet mogelijk om deze cookies te weigeren als u onze website wilt bezoeken, onze modellen wilt downloaden of ons online wilt raadplegen.

2. Lexing maakt ook gebruik van AddThis om het delen van pagina’s van haar site op sociale netwerken mogelijk te maken. Het gaat dus om cookies van derden (indirecte cookies). Dit betekent dat wij geen controle hebben over de informatie die via deze cookies wordt verzameld.

Het gebruik van deze cookies van derden is onderworpen aan uw voorafgaande toestemming. U kunt dus de installatie van deze cookies op uw apparaat weigeren. U wordt echter niet de toegang tot onze site geweigerd. Het is echter mogelijk dat bepaalde functionaliteiten niet beschikbaar zijn.

3. Daarnaast maakt Lexing gebruik van Youtube om het afspelen van video’s op haar site mogelijk te maken.

Het gebruik van deze cookies van derden is onderworpen aan uw voorafgaande toestemming. U kunt dus weigeren dat deze cookies op uw apparaat worden geïnstalleerd. De toegang tot onze site wordt echter niet geweigerd. Het is echter mogelijk dat bepaalde functionaliteiten niet beschikbaar zijn.

4. Lexing gebruikt tenslotte Google Analytics voor analytische doeleinden. Deze analysetool installeert cookies die we gebruiken om het bezoek (verkeer) op de website te kwantificeren. Dit stelt ons in staat om te achterhalen hoe vaak een bepaalde pagina is gelezen. Wij gebruiken deze informatie alleen om de inhoud van onze website te verbeteren of als basis voor een nieuwe campagne over een bepaald interessant onderwerp.

Het gebruik van deze cookies van derden is onderworpen aan uw voorafgaande toestemming. U kunt dus de installatie van deze cookies op uw apparaat weigeren. U wordt daarvoor echter niet de toegang tot onze site geweigerd.

WELKE  COOKIES GEBRUIKEN WIJ?

[cookie_popup_content]

HOE ZIE IK WELKE COOKIES OP MIJN TOESTEL GEPLAATST ZIJN EN HOE VERWIJDER IK DEZE?

Als je wil weten welke cookies op jouw toestel zijn geplaatst of als je deze ook wenst te verwijderen, dan kan je hiervoor een instelling in je browser gebruiken. Via de links hieronder vind je meer uitleg over hoe je dit moet doen.

1/01/2020.

Verwerking van de persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers

De gegevens die u ons toevertrouwt om een dossier te beheren en die u genereert tijdens uw bezoek aan onze website zijn vooral persoonsgegevens. 

Ons kantoor houdt zich nauwgezet aan de wetgeving die in dit domein en in alle andere domeinen geldt. Hoe we dit doen, leest u hierna. 

WAAROM VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS? 

BEHEER VAN UW DOSSIER 

Doeleinde – De gegevens die u ons meedeelt en de gegevens die we in verband met u van de tegenpartijen krijgen, worden vanzelfsprekend verwerkt met het oog op de uitvoering van onze contractuele opdracht van vertegenwoordiging of raadpleging en om met u daarover te communiceren.

Gegevenscategorieën – Het kan gaan om uw naam, voornaam, afbeelding, beroep, woon- of verblijfplaats, telefoon- en telefaxnummer, e-mailadres, datum en plaats van geboorte, burgerlijke staat, rijksregister- en identiteitskaartnummer, bankrekeningnummer, identificatoren, wachtwoorden, verbindingen (in geval van het  gebruik van ons extranet), briefwisseling, verschillende bewijsdocumenten, procedurestukken enz. 

Bijzondere gegevens – Als dat nodig is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte, kunnen we ook gegevens verwerken waaruit uw ras of etnische afkomst, uw politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, alsook genetische gegevens, biometrische gegevens, gegevens over uw gezondheid, uw seksuele geaardheid of seksleven.

Strafrechtelijke gegevens – Zo ook, zouden gegevens in verband met strafrechtelijke veroordelingen, strafbare feiten of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen verwerkt kunnen worden als uw verdediging dit zou vereisen. 

Strikt noodzakelijk – Al die gegevens zijn dus noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht die u ons toevertrouwt. Zonder die gegevens kunnen wij onze opdracht niet goed uitvoeren. 

Ontvangers van de gegevens – De mededeling ervan aan advocaten van andere partijen, aan rechtbanken, aan deskundigen, technische raadslieden, notarissen, bemiddelaars, scheidsrechters of gerechtsdeurwaarders zal mogelijks noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze opdracht.

Duur – De gegevens die bijzonder zijn aan elk dossier en die u ons toevertrouwt worden 5 jaar bewaard na de voltooiing ervan en de gemeenschappelijke gegevens worden bewaard gedurende 5 jaar na de laatste opdracht die u ons hebt toevertrouwd. 

BEHEER VAN UW ONLINE ACCOUNT

U kunt onze website bezoeken, informatie inwinnen over onze dienstverlening en kennis nemen van onze laatste actualiteiten zonder dat u ons persoonlijke informatie moet verschaffen. Echter, wanneer u een van onze diensten online wenst te bestellen, moet u een account en een wachtwoord aanmaken. Via dat account kunt u uw recente bestellingen bekijken, uw leverings- en facturatieadressen beheren en ook uw wachtwoord en de details van uw account aanpassen. De meegedeelde gegevens worden alleen gebruikt om te voldoen aan uw bestellingen/of uw raadpleging te beantwoorden, om onze contractuele relatie te beheren en om onze diensten te promoten.

BEHEER VAN ONZE CONTRACTUELE RELATIE

Doeleinde – Uw financiële en contactgegevens worden eveneens gebruikt om onze prestaties te factureren en in te vorderen of om u in kennis te stellen van een wijziging aan de Overeenkomst of aan het Privacybeleid (onder meer nieuwe doeleinden). Die gegevens zijn dus noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst. 

Ontvangers van de gegevens – Ze worden meegedeeld aan de fiscale en sociale administraties, aan ons sociaal secretariaat en aan onze boekhouder. In geval van een gerechtelijke invordering zouden zij overgemaakt kunnen worden aan onze raadsman of aan een gerechtsdeurwaarder. 

Duur – We zijn verplicht om die facturatiegegevens te bewaren tot de datum waarop onze fiscale en boekhoudkundige verplichtingen verstrijken, namelijk gedurende 7 volledige fiscale jaren.

JURIDISCHE INFORMATIE

Doeleinde – Als u cliënt bent van ons kantoor en u zich ingeschreven heeft voor onze juridische informatiedienst, delen wij u op die basis informatiebrieven mee op papieren drager en via elektronische weg. Zo u geen cliënt bent maar u zich ingeschreven heeft voor onze gratis juridische informatiedienst, delen wij u op die basis informatiebrieven mee via elektronische weg.

Duur – Wij bewaren uw gegevens voor die doelstelling tot u ons vraagt daarmee op te houden.

Ontvangers van de gegevens – Uw contactgegevens zullen aan een elektronische mailingdienst doorgestuurd worden

JURIDISCHE VORMING

Doeleinde – Als u zich ingeschreven heeft voor een van de opleidingen die wij verstrekken, gebruiken wij uw gegevens op die basis om uw inschrijving te beheren, u het evenement in herinnering te brengen en u desgevallend de documentatie betreffende de opleiding toe te sturen.

Duur – Wij bewaren uw gegevens met dat doel een jaar na de opleiding.

Ontvangers van de gegevens – De ticketuitgifte van die opleidingen kan beheerd worden door een verwerker.

PROMOTIE VAN ONZE DIENSTEN

U informeren – Als u cliënt bent van ons kantoor en/of u zich ingeschreven heeft voor onze juridische informatiedienst en/of u zich ingeschreven heeft voor een van de opleidingen die wij verstrekken, verantwoordt ons rechtmatig belang om onze diensten te promoten dat we informatie- of promotiehandelingen realiseren omtrent de diensten van ons kantoor of van een van de kantoren die het netwerk van Lexing vormen. Uw contactgegevens zullen aan een elektronische mailingdienst doorgestuurd worden. We bewaren uw gegevens met die doelstelling tot u ons vraagt daarmee op te houden. 

Bepaalde derden informeren – Als u ons uw toestemming geeft, zouden wij ons kunnen beroepen op onze contractuele relatie tot 5 jaar na het einde daarvan beroepen op onze contractuele relatie om deel te nemen aan een overheidsopdracht of een privéaanbesteding voor juridische diensten. In die hypothese kan het gebeuren dat ons kantoor ertoe gebracht kan worden om, met strikte naleving van de Codex deontologie voor advocaten, de naam te onthullen van cliënten voor wie het in de betrokken materie tussenkomt of is tussengekomen evenals dat het inlichtingen kan meedelen in verband met het voorwerp van de aanbesteding in de dossiers die het kantoor behandelt of behandeld heeft. De meegedeelde informaties hebben, in geen enkel geval, betrekking op uw persoonlijke levenssfeer. 

NALEVING VAN ONZE WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

Identificatie – Ons kantoor leeft haar wettelijke verplichtingen na inzake het nazicht van de  afwezigheid van belangenconflicten en van de identificatie van de cliënt op grond van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten. De gegevens met betrekking tot uw identiteit en de kopie van identiteitsdocumenten zouden dus meegedeeld kunnen worden aan onze stafhouder en aan de toezichthoudende autoriteit. Met dat doel worden ze bewaard gedurende 10 jaar na de voltooiing van de laatste opdracht die u ons toevertrouwd heeft. 

VEILIGHEID VAN ONZE KANTOREN EN ONDERHOUD VAN ONZE INSTALLATIES

Videoparlofonie – U zal aan de ingang van ons kantoor gefilmd worden door middel van een videoparlofonie systeem, op grond van ons rechtmatig belang om de veiligheid  van onze bureaus te verzekeren. Die beelden worden niet opgeslagen.  

Informaticaonderhoud – Onze subcontractanten die instaan voor de informaticainfrastructuur, ons beheerprogramma, het aanmaken en onderhouden van onze website en extranet zouden toegang kunnen krijgen tot uw gegevens in de mate die strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van hun respectieve opdrachten.

SOCIALE MEDIA

Doeleinde – De gegevens die u meedeelt bij het bezoeken van onze pagina’s op sociale media zouden gelijktijdig door het sociaal netwerk en de beheerder van die pagina verwerkt kunnen worden voor volgende doeleinden:

  • de verzameling van bepaalde gegevens door middel van cookies;
  • de verbetering door het sociaal netwerk van zijn reclamesysteem;
  • het bekomen van bezoekersstatistieken van de pagina.

Die gegevens zullen door de beheerder van de pagina slechts verwerkt worden in het kader van zijn wettig belang om statistieken te verkrijgen over de bezoekers van zijn pagina om zo zijn pagina adequaat te promoten. De door het sociaal netwerk opgestelde publieksstatistieken worden enkel aan de beheerder van de pagina doorgestuurd onder geanonimiseerde vorm.

Gegevenscategorieën – Gegevens gelinkt aan uw account, gegevens gelinkt aan het delen van inhoud of aan communicaties die u onderhoudt met andere personen.

Duur – die gegevens worden of zouden kunnen worden verwerkt zolang de pagina bestaat en u ze bezoekt.

Het gebruiksbeleid van persoonsgegevens van elk sociaal netwerk kan gevonden worden door te klikken op volgende linken:

BEHEER VAN UW KANDIDATUUR

Als u ons uw kandidatuur toestuurt, zullen uw gegevens worden verwerkt op uw verzoek met het oog op de evaluatie van de mogelijkheid van een contractuele relatie. Die gegevens zullen worden gewist binnen de drie maanden die volgen op het voltooien van de selectieprocedure.

LOCATIE VAN UW GEGEVENS

In de Europese Unie – Uw gegevens worden in principe uitsluitend opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Unie bevinden.

In geval van doorgifte buiten de Europese Unie – Uw gegevens maken niet het voorwerp uit van een doorgifte naar een land dat geen adequaat beschermingsniveau biedt dan wanneer de behandeling van uw dossier het delen van de informatie vereist met rechtsprofessionelen van landen die geen lid zijn van de EU. Zo ook kunnen wij voor het zenden van onze informatiebrieven en de ticketuitgifte van evenementen die wij organiseren, beroep doen op verwerkers gesitueerd buiten de Europese Unie.

In die hypotheses, letten wij er uiteraard op dat de ontvangers verplicht zijn om dezelfde gegevensbeschermingsstandaarden als in de EU te eerbiedigen, via gepaste contractuele clausules. U kan van die garanties op eenvoudig verzoek kopie verkrijgen.

WELKE ZIJN UW RECHTEN?

Informatie – Dit recht wordt uitgeoefend via dit document. Als de verwerkte gegevens gegevens van uw personeel bevatten, maakt u zich sterk dat u hen doet kennis nemen van dit document.

Toegang en rectificatie – U beschikt over het recht van toegang tot uw gegevens en over het recht om ze desgevallend te laten rectificeren.

Bezwaar – U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens die we doorvoeren op basis van ons rechtmatig belang.

Uw toestemming intrekken – Wanneer er gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u altijd op die beslissing terugkomen, zonder daarbij de eerdere verwerking ter discussie te stellen. 

Gegevenswissing – U kunt het wissen van uw gegevens of de beperking van de verwerking bekomen onder de voorwaarden die zijn voorzien in de artikelen 17 en 18 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overdraagbaarheid – De gegevens die u ons hebt bezorgd, kunnen u worden meegedeeld of doorgestuurd aan een confrater in elektronisch formaat.

TOT WIE KUNT U ZICH RICHTEN?

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens (Lexing – Belgium cvba met maatschappelijke zetel te 4000 Luik, boulevard d’Avroy, 280) en zijn functionaris voor gegevensbescherming (tel. +32 4 229 20 10 ; privacy@lexing.be; Boulevard d’Avroy 280, 4000 Luik, België) houden zich te uwer beschikking voor elke vraag en, in ruil voor het bewijs van uw identiteit, voor elk verzoek in verband met de hiervoor uiteengezette rechten.

Zo u meer informatie wenst of u een klacht wenst in te dienen, kan u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel, tel. + 32 2 274 48 00 – https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen).

25/05/2018

Enige vraag?

Contacteer ons