Overheid

De associatie stelt juridische oplossingen voor aan de overheid 

Een efficiënte overheid betekent een efficiënte samenleving. De publieke overheid verdient de beste adviezen.

Regalien, ons departement administratief en publiekrecht, verleent bijstand en advies aan overheidsinstanties, wat ook hun omvang of machtsniveau is. Wij staan evengoed de federale, regionale of communautaire administratieve overheden bij, als lokale of supra-lokale (gemeenten, provincies en intercommunales).

Net zoals ondernemingen innoveren publieke overheden en handelen ze op de grens van het recht. Onze advocaten helpen u om het risico waaraan uw overheid zich blootstelt, te beperken. Om dat te doen, helpen we u bij het opstellen van overeenkomsten, van reglementen van interne orde, of met het oog op het tot stand brengen van efficiënte interne werkprocedures. We zullen u ontmoeten om over te gaan tot de conformiteitsanalyse van uw interne procedures met de van kracht zijnde wetgeving.

Régalien kan eveneens publieke overheden bijstaan in het oprichten van nieuwe instellingen. We hebben recent bijgedragen aan het ontwikkelen van meerdere publiek-private samenwerkingen (PPS) en aan de creatie van autonome gemeentelijke regies.

Onze advocaten bieden publieke overheden juridische diensten op maat aan

Het departement Régalien bestaat uit advocaten die over diepgaande competenties beschikken om de overheid bij te staan. Wij ondersteunen u in het bijzonder in volgende materies:

  • overheidsopdrachten en publieke overeenkomsten;
  • stedenbouwrecht en milieurecht;
  • ambtenarenrecht;
  • qlgemeen bestuursrecht en algemeen publiekrecht;
  • verwerking van persoonsgegevens;
  • onteigeningsrecht;
  • publiek economisch recht;
  • publiek mediarecht,…

In voorkomend geval vertegenwoordigen wij uw overheid voor de jurisdicties. De advocaten van het departement Régalien beschikken over een grote ervaring voor de Raad van State, het Grondwettelijk Hof en de gerechtelijke rechtbanken wanneer het erover gaat om tussen te komen in de beslechting van geschillen ter verdediging van de administratieve overheden.

Uw publieke overheid wordt bijgestaan door competente advocaten :

Enige vraag?

Contacteer ons