Algemene voorwaarden

1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die de advocaten van het kantoor Lexing aan hun cliënten leveren. Telkens een cliënt een beroep doet op de diensten van Lexing, wordt hij geacht deze algemene voorwaarden te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. Eventuele tegenstrijdige algemene voorwaarden uitgaande van de cliënt zullen enkel toepasselijk zijn mits voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke aanvaarding ervan door Lexing. Behoudens publicatie of mededeling uitgaande van Lexing, onder welke vorm dan ook van een recentere versie, zijn onderhavige algemene voorwaarden eveneens van toepassing op de toekomstige relaties tussen partijen. Iedere aanvulling, wijziging of afwijking aan of van deze algemene voorwaarden, moet voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk worden aanvaard door Lexing.

2. Indien de cliënt contracteert met een bepaalde advocaat van het kantoor Lexing, wordt de overeenkomst geacht gesloten te zijn tussen de cliënt en het kantoor. Lexing heeft daarbij de mogelijkheid om de opdrachten en zaken toe te wijzen aan eenieder van de advocaten die deel uitmaken van het kantoor Lexing en is ook vrij om de ene advocaat te vervangen door een andere, zonder dat de cliënt zich tegen zulke beslissing kan verzetten. Lexing heeft tevens de mogelijkheid om bepaalde opdrachten uit te besteden aan andere advocaten die geen deel uitmaken van het kantoor Lexing voor de uitvoering van bepaalde specifieke opdrachten.

3. Lexing verbindt zich ertoe haar prestaties te leveren binnen een redelijke termijn. In geval van specifiek afgesproken termijnen, verbindt Lexing zich ertoe redelijke inspanningen te leveren om deze termijnen na te komen. Lexing is in geen geval aansprakelijk voor de overschrijding van termijnen die te wijten zijn aan de cliënt, aan derden of aan overmacht.

Bij advisering van de cliënt-consument via de website, begint Lexing niet met de uitvoering van de diensten tot het verstrijken van de wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen te rekenen vanaf de dag van de contractsluiting.

Indien de cliënt-consument wenst dat Lexing onmiddellijk aanvangt met de uitvoering van de diensten, moet hij uitdrukkelijk hierom verzoeken en erkennen dat hij daardoor zijn herroepingsrecht verliest van zodra het contract volledig uitgevoerd is. Indien de cliënt-consument om een onmiddellijke uitvoering verzoekt en vervolgens zijn herroepingsrecht inroept voordat het contract volledig uitgevoerd is, factureert Lexing aan de cliënt-consument een bedrag van erelonen en kosten dat pro rata berekend wordt naargelang de reeds geleverde diensten op het ogenblik waarop hij Lexing op de hoogte brengt van de uitoefening van zijn herroepingsrecht. Een modelformulier van herroeping in overeenstemming met bijlage 2 van het boek XIV van het Wetboek van economisch recht is hier beschikbaar.

4. De advocaten van het kantoor Lexing zijn onderworpen aan het beroepsgeheim. Alle brieven, adviezen, procedurestukken, enz. die Lexing overmaakt aan haar cliënten is onder uitdrukkelijk voorbehoud dat de cliënt de confidentialiteit ervan respecteert. De cliënt mag voormelde documenten alsmede de inhoud ervan slechts overmaken aan derden mits de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Lexing.

Wanneer Lexing inschrijft op een overheidsopdracht ofwel een privé offerteaanvraag met oog op de verlening van juridische diensten, kan het advocatenkantoor er toe worden gebracht om, dit met strikte naleving van de regels van de deontologische code van de advocaat, de namen van de cliënten waarvoor zij tussenkomt of is tussengekomen alsook  informatie met betrekking tot het voorwerp van de opdrachten in de dossiers die zij behandelt of heeft behandeld, te onthullen.
De meegedeelde informatie zal in geen enkel geval betrekking hebben op het privéleven van de cliënt.
De cliënt betuigt zijn, ad nutum herroepbare, toestemming met die mededeling.

5. De adviezen, opinies, schriftelijke stukken enz. uitgaande van Lexing zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en mogen in geen geval gebruikt of gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming van Lexing. Voormelde documenten zijn eigen aan een specifieke cliënt en een gegeven situatie en kunnen derhalve niet zomaar getransponeerd of toegepast worden op andere situaties of andere personen, zonder een nieuwe analyse door Lexing.

6. Voor wat betreft iedere materiële schade of immateriële schade (zoals onder meer morele schade, verlies van cliënteel, of van productie, tijdverlies, verlies van gegevens of van commerciële opportuniteiten,…) die de cliënt zou lijden, is de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Lexing alsmede deze van alle advocaten die deel uitmaken van het kantoor Lexing of van de advocaten die voor rekening van Lexing werken, beperkt tot het bedrag van de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Lexing (het bedrag dat van geval tot geval toepasselijk is wordt op eerste aanvraag van de cliënt door Lexing meegedeeld).

De burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van Belgische advocaten werkzaam binnen Lexing is gedekt door een collectieve verzekeringspolis onderschreven door de Orde van Vlaamse Balies (hierna “OVB”) en/of de Ordre des Barreaux Francophones et Germanophones (hierna “OBFG”).

Voor wat betreft de OBFG zijn de advocaten verzekerd bij de verzekeringsmaatschappij Ethias Assurances (erkende onderlinge verzekeringsmaatschappij met nummer 0165, met maatschappelijke zetel te 4000 Luik, Rue des Croisiers 24).

Voor wat betreft de OVB zijn de advocaten verzekerd bij de verzekeringsmaatschappij Amlin Europe NV, met maatschappelijke zetel te Amstelveen, Nederland- Handelsregister nr. 33055009, met bijkantoor te België – RPR 0416.056.358, onderneming toegelaten onder het codenummer 0745 zijnde de leidende verzekeraar voor een aandeel van 70%. De medeverzekeraars zijn enerzijds voor 25% de buitenlandse onderneming  Zurich Insurance plc, Belgium Branch, houdende het bijkantoor te Avenue Lloyd Georgelaan 7 te 1000 Brussel en anderzijds voor 5% de NV KBC Verzekeringen, met maatschappelijke zetel te Professor R. Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven.

De polissen dekken de gevolgen van de wereldwijd verrichte activiteiten (met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika en Canada) die verzekerden uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor, zulks voor een maximum van 2.500.000 EUR per schadegeval.

De cliënt vrijwaart Lexing alsmede alle advocaten die deel uitmaken van het kantoor Lexing of de advocaten die voor rekening van Lexing werken, voor elke aanspraak van een derde die het gevolg is van de uitvoering van een opdracht door Lexing voor rekening van de cliënt, tenzij in geval van fout vanwege Lexing.

7. Tenzij andersluidende overeenkomst tussen Lexing en de cliënt, factureert Lexing haar prestaties en haar kosten aan haar gebruikelijke tarieven die van tijd tot tijd aan de evolutie van de prijzen en van de markt worden aangepast, zonder dat Lexing van deze wijzigingen voorafgaandelijk melding moet maken. Lexing behoudt zich het recht voor om een provisie te vragen voorafgaandelijk aan de levering van de diensten.

De cliënt die de advocaat door middel van de e-services module raadpleegt, aanvaardt dat de facturatie van de prestaties van zijn advies, of van de aankoop van een pack of van een modelovereenkomst op elektronische wijze gebeurt, dit behoudens uitdrukkelijk verzoek van een factuur op papier ten tijde van de bestelling.

8. De facturen van Lexing zijn contant en zonder escompte betaalbaar op de zetel van Lexing of op de aangeduide bankrekening. Elke factuur die op haar vervaldatum onbetaald is, zal van rechtswege en zonder voorgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een verwijlintrest van 10% per jaar en met een forfaitaire schadevergoeding ten titel van strafbeding van 10% van de genoemde factuur. Betalings- of wisselkosten zijn voor rekening van de cliënt. Iedere betwisting met betrekking tot een factuur moet aan Lexing gericht worden per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na factuurdatum. Bij gebreke daaraan wordt de factuur onherroepelijk geacht aanvaard te zijn.

9. Indien er zich na het sluiten van de overeenkomst onvoorziene omstandigheden voordoen die de uitvoering van de overeenkomst door Lexing moeilijker of kostelijker maakt, is Lexing gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om haar verplichtingen in verhouding daarmee aan te passen.

10. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken bevoegd van de balie waar het lid van het kantoor, belast met het dossier van de cliënt, zijn hoofdkantoor houdt, met dien verstande dat Lexing de zaak eveneens kan inleiden voor de rechtbank van de woonplaats of de zetel van de cliënt.

11. Indien een van de bepalingen of een deel van een bepaling van onderhavige algemene voorwaarden nietig of onuitvoerbaar zou verklaard worden, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid en de toepasselijkheid van de overige bepalingen.

12. Lexing behoudt zich steeds het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden periodiek te herbestuderen en zo nodig aan te passen. De aan de algemene voorwaarden aangebrachte wijzigingen en toevoegingen worden aan de cliënt meegedeeld door weergave op het platform.

Voormelde wijzigingen en toevoegingen treden in werking vanaf hun weergave op het platform, zulks voor elke nieuwe dienstvraag. Voorgaande dienstvragen worden beheerst door de versie van de algemene voorwaarden die in werking was op het moment van de betreffende dienstvraag.

2/01/2019

Enige vraag?

Contacteer ons