News

Uitoefening rechten in sociale media na enkele klikken (GDPR)

Dat is het aanbod door een aantal sociale media platformen dat de Franse toezichthoudende autoriteit (CNIL) in meer detail heeft besproken in een online publicatie van 7 augustus 2018.

Gebruikers van sociale media kunnen zich inderdaad diverse vragen stellen bij hun gebruik van die media:

Misschien zijn ze vergeten welke inhoud ze op sociale media gepost hebben.

Ze willen misschien weten over welke gegevens, die hen aanbelangen, een sociaal netwerk beschikt.

Mogelijks willen ze hun gegevens verbeteren of ze laten wissen.

Eveneens kunnen ze zich afvragen aan wie hun gegevens doorgestuurd worden of willen ze hun gegevens opvragen om ze zelf te hergebruiken.

Recht van inzage en recht op overdraagbaarheid

In de publicatie van de CNIL komen de rechten van inzage en op overdraagbaarheid aan bod.

Ook maatregelen met het oog op de uitoefening van die rechten komen ter sprake.

De algemene verordening gegevensbescherming 2016/679 (ook GDPR genoemd) voorziet en omschrijft die rechten in de artikelen 15 en 20.

Uiteraard hangen die rechten ook samen met de mogelijkheid tot uitoefening  van andere rechten die de GDPR aan betrokkenen toekent.

Denk daarbij onder meer aan het recht op rectificatie en op het wissen van uw gegevens (artikelen 16 en 17 GDPR) zo betrokkenen hun gegevens willen corrigeren of niet meer willen dat ze verwerkt worden.

Ook kunnen betrokkenen vragen dat er een beperking van de gegevensverwerking zou worden doorgevoerd.

Opportuniteiten en aandachtspunten bij het downloaden van gegevens

De CNIL zet per sociaal netwerk, en meer bepaald voor Facebook, Google, Instagram, LinkedIn, Twitter en Snapchat (evenals voor Apple) uiteen wat de procedures zijn en welke gegevens ter beschikking gesteld zouden kunnen worden.

Algemeen komt het erop neer dat er een archief wordt gecreëerd dat aan de gebruiker wordt toegestuurd.

Om veiligheidsredenen raadt de CNIL het uiteraard af om het downloaden te verrichten op een publiek toegankelijke computer of de harde schijf van uw professionele computer.

Er wordt daarentegen aangeraden om de mail waarmee gebruikers de link naar het archief ontvangen, te wissen na raadpleging en om de gegevens desgevallend in een gecodeerd dossier op te slaan.

Als bijkomend advies geeft de CNIL aan wat mensen kunnen doen zo ze de gegevensverzameling door sociale media willen beperken (bijvoorbeeld parameters bijwerken) of wat ze kunnen doen wanneer ze niet tevreden zijn over de verkregen informatie.

Ook kan men andere onverwachte verwerkingen van zijn gegevens melden aan de sociale netwerken. Deze laatste mogelijkheid hangt samen met het recht van bezwaar dat aan betrokkenen wordt toegekend in artikel 21 van de GDPR.

Our advice:

Advies aan gebruikers en sociale netwerken:

Aangezien sociale netwerken zich thans ook dienen conformeren aan de GDPR, kunnen gebruikers daarvan de vruchten beginnen plukken.

De opdracht van sociale media-actoren of andere verantwoordelijken voor gegevensverwerking om hun diensten GDPR-conform te maken, is niet eenvoudig.

De inachtneming van de GDPR op zich dient immers ook de mogelijkheid tot uitoefening door betrokken van hun rechten te garanderen.

Zij doen er dus goed aan zich dienaangaande te laten beraden, opdat zij steeds de nodige en gepaste voorzorgen en beleidsmaatregelen kunnen nemen teneinde inbreuken op de regelgeving te vermijden.

De aan gebruikers toegekende rechten kunnen voor hen diverse opportuniteiten bieden.

Zo zouden zij bijvoorbeeld door het thans bestaande recht op transparantie, schoon schip kunnen maken door het laten verwijderen van bepaalde elementen uit het verleden waartoe ze eerder geen vlugge of rechtstreekse toegang meer hadden, doch waarvan ze ze liever volledig gewist zouden zien.

Uiteraard is voorkomen beter dan genezen.

Om onaangename ontdekkingen achteraf te vermijden, kunnen gebruikers van sociale media best het gegevensverwerkingsbeleid voorafgaand aan het uploaden van gegevens en het gebruik van die media doornemen.

Zo kunnen zij zich een juist beeld vormen over de verwerkingen waaraan hun gegevens onderworpen zullen worden.

Daardoor zullen ze soms misschien beter nadenken alvorens iets te posten.

Ook zij kunnen zich laten bijstaan in geval van vragen of twijfels, bijvoorbeeld omtrent de inhoud of draagwijdte het gegevensbeleid van de verwerkingsverantwoordelijken.

from Anne Custers

Any queries?

Contact us