News

Sancties in geval van burenhinder, het nieuwe burgerlijk wetboek

Een goede verstandhouding tussen buren is belangrijk om ervoor te zorgen dat iedereen optimaal van zijn eigendom kan genieten.

Wanneer iemand schade of bovenmatige hinder ondervindt die afkomstig is van het naburige erf, is het niet altijd mogelijk om daarvoor een foutieve gedraging aan te wijzen.

In dat geval kan men zich beroepen op de theorie van de burenhinder.

Wanneer kunnen we iets doen?

Het evenwicht tussen de erven wordt dan op een abnormale manier gehinderd (door abnormale hinder of schade).

Men dient inderdaad, binnen de perken van het normale, bepaalde gedragingen te verdragen van zijn buren.

Wanneer de grens van het normaal aanvaardbare wordt overschreden, kan men echter ingrijpen.

Vroeger waren de op te leggen sancties of maatregelen voor een geval van burenhinder nog niet duidelijk in de wet opgenomen.

Het nieuwe Burgerlijk wetboek

Nu stelt het artikel 3.101, § 2 van het nieuwe Burgerlijk wetboek dat de rechter niet alleen een vergoeding ter compensatie van de bovenmatige hinder kan opleggen, maar ook kan er een vergoeding toegekend worden voor maatregelen die genomen worden door degene die de hinder lijdt.

Welke andere sancties?

Ook kan de rechter aan de eigenaar van het hinderende onroerend goed bevelen om een bepaalde maatregel te nemen (bijvoorbeeld het weghalen van een storende mazouttank na het stookseizoen) dan wel om de gedraging die de overmatige hinder veroorzaakt, te stoppen (denk bijvoorbeeld aan gevallen van nachtlawaai).

Dat artikel en de daarin vermelde maatregelen kunnen ingeroepen worden sinds 1 september 2021.

Our advice:

In bepaalde gevallen van burenhinder is er om het evenwicht te herstellen duidelijk meer nodig dan enkel het opleggen van een geldelijke vergoeding.

In de nieuwe bepaling in het Burgerlijk wetboek wordt dit ook expliciet erkend, hetgeen discussies over de mogelijkheid om bepaalde maatregelen te vragen, uitsluit.

Het is echter niet altijd eenvoudig om de benodigde en efficiënte maatregelen te formuleren alvorens ze in een onderhandeling aan te wenden, dan wel aan de rechtbank voor te leggen.

Aarzel niet om u daarin te laten bijstaan door ons team.

from Anne Custers , Frédéric Pottier

Any queries?

Contact us