News

Check uw algemene voorwaarden inzake betalingstermijnen!

Hervorming

De wet van 14 augustus 2021 tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties brengt wijzigingen aan de regelingen inzake betalingstermijnen tussen ondernemingen (B2B).

De wijzigingen zullen ingaan op 1 februari 2022.

Nieuwe maximale betalingstermijn

Vanaf dan zal een betalingstermijn van maximaal 60 dagen afgesproken kunnen worden, dan wel voorzien worden in de algemene voorwaarden.

Enige controle- en verificatietermijn zal in die termijn inbegrepen moeten zijn.

Indien er contractueel een langere termijn bepaald wordt dan 60 dagen, zal die ongeldig zijn en de wettelijk voorziene betalingstermijn van 30 dagen toepasselijk maken !

Voor bepaalde sectoren kan er echter in een langere toegestane betalingstermijn voorzien worden (bij koninklijk besluit, dat nog niet uitgevaardigd is).

Facturatiegegevens en ontvangst van de factuur

Ook kan er door de schuldeisers geen contractuele ontvangstdatum bepaald worden voor de facturen. De werkelijke datum telt.

Indien men schuldenaar van de facturatie is, dient men van zijn kant echter die facturatie niet in de weg te staan door laattijdig of niet de nodige gegevens daartoe mee te delen. De schuldenaars moeten de nodige facturatiegegevens bezorgen uiterlijk bij ontvangst van de goederen of prestatie van de diensten.

Een tekortkoming aan die verplichting kan er bijvoorbeeld toe leiden dat de rechtbank oordeelt dat de betaaltermijn voor de schuldenaar simpelweg begint te lopen vanaf de ontvangst van de goederen of de prestatie van de diensten in plaats van na de ontvangst van de factuur. Zo kunnen er dus meer interesten verschuldigd zijn dan wanneer de betalingstermijn later zou ingaan.

Intresten en forfaitaire invorderingsvergoeding

Indien men laattijdig betaalt, zijn er thans automatisch intresten verschuldigd. De berekeningswijze van het toepasselijke tarief van de intresten wordt niet gewijzigd ten aanzien van het oude regime.

De reeds bestaande forfaitaire vergoeding van 40 EUR voor de invorderingskosten blijft eveneens behouden.

Our advice:

Gelet op de sanctie in geval van afwijkende bepalingen die in een te lange betalingstermijn voorzien, hebben ondernemingen er belang bij hun algemene voorwaarden aan te passen alsook die van hun leveranciers te controleren.

In geval van vragen of twijfels doet men er goed aan zo spoedig mogelijk advies in te winnen teneinde zich tijdig met de wettelijke verplichtingen inzake in orde te stellen.

Keywords: ,

from Anne Custers , Fanny Coton

Any queries?

Contact us